Regulamin kursów trzytygodniowych

§ 1 TWORZENIE GRUP, PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.
   
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i/lub odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem - z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw, osób kontynuujących naukę w Szkole Varia, posiadających certyfikat ukończenia poprzedniego poziomu w Szkole Varia lub międzynarodowy dyplom językowy.
   
 3. Na stronie internetowej  www.kurspolskiego.pl Varia umożliwia Kursantom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania.
   
 4. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. 
   
 5. W kursie mogą brać udział osoby od 15 roku życia.
   
 6. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły Varia oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.
   
 7. Kursy prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach, przez wykwalifikowanych lektorów. 
   
 8. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zostanie zwrócona wpłacona kwota.
   
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektora w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
   
 10. Varia wymaga od Kursanta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Kursant nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
   
 11. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
   
 12. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły (choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), Szkoła organizuje zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.
   
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.
   
 14. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.
   

§ 2 CENA, ILOŚĆ LEKCJI, ORGANIZACJA PIERWSZEGO DNIA KURSU

 1. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs w całości lub w ratach, zgodnie z ofertą Szkoły.
   
 2. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie trwania kursu.
   
 3. Opłata za kurs intensywny zawiera kwotę wydatków w wysokości 150 zł poniesionych przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu, zwana opłatą administracyjną.
   
 4. Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty. Płatność ratalna nie wpływa na zwiększenie kwoty za kurs.
  1. Pierwszą ratę za kurs należy wpłacić do trzech dni roboczych po wypełnieniu zgłoszenia, nie później jednak niż pierwszego dnia kursu.
  2. Pozostałą sumę należy wpłacić zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej www.kurspolskiego.pl pod zakładką "Kursy trzytygodniowe".
    
 5. Płatności można dokonać w gotówce lub kartą w sekretariacie Szkoły, lub przelewem na konto:

Konto złotówkowe (PLN):

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto walutowe (EURO):

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

 1. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe.
   
 2. Cena kursu zawiera:
  1. Do 60 godzin lekcyjnych* - 4 lekcje dziennie od poniedziałku do piątku (9.30 - 12.45, w tym 15 minut przerwy
  2. Wykład językowy (np. poprawna wymowa, język potoczny)
  3. Materiały lekcyjne
  4. Test końcowy
  5. Certyfikat ukończenia kursu

*Pierwszego dnia kursu grupa początkująca rozpoczyna lekcje o godz. 9.30, natomiast osoby, które uczyły się już języka polskiego zdają ustny lub/i pisemny test kwalifikacyjny, na podstawie którego zostaną przydzieleni do odpowiednich grup. Wszystkie grupy poza grupą początkującą mają tego dnia 2 lekcje – od godz. 11.15 – 12.45.

 1. Liczebność grupy wynosi od 4 do 12 osób. W przypadku, gdy grupa liczy 2-3 osoby liczba lekcji ulega zmniejszeniu do 3 lekcji dziennie.
   
 2. Dla Kursantów dołączających do grup w czasie trwania kursu ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.


§ 3 CERTYFIKATY, TESTY, ZAŚWIADCZENIA

 1. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.
   
 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest: pozytywny wynik testu końcowego (60%) oraz min. 60% frekwencja na zajęciach.
   
 3. Warunkiem przejścia Kursanta na kolejny, wyższy poziom jest: pozytywny wynik testu końcowego (60%), regularne przygotowywanie prac domowych, zaliczenie testów przeprowadzanych na lekcjach, min. 60% frekwencja na zajęciach, aktywne uczestnictwo na kursie oraz pozytywna opinia nauczyciela o pracy Kursanta na lekcjach i jego postępach w nauce.
   
 4. Na życzenie Kursanta wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego można ubiegać się o kartę pobytu lub wizę.


§ 4 REZYGNACJA Z KURSU

 1. W przypadku chęci wypowiedzenia umowy przez uczestnika wymagana jest pisemna rezygnacja z kursu, po czym dokonuje się rozliczenia z Kursantem na zasadach rezygnacji określonych w § 4, pkt 2 niniejszego Regulaminu.
   
 2. Zasady rezygnacji z kursu
  1. W przypadku rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty administracyjne
   (150 zł).
  2. W przypadku rezygnacji z kursu w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem do dwóch dni po rozpoczęciu kursu Kursant, który wpłacił pełną kwotę za kurs otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty
   (550 zł).
  3. W przypadku rezygnacji z kursu po trzech dniach od rozpoczęcia kursu opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.
  4. Kursantowi, który ubiegał się o wizę lub kartę pobytu i otrzymał od szkoły stosowne zaświadczenie nie przysługuje zwrot pierwszej raty (550 zł) niezależnie od terminu rezygnacji z kursu.
 3. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do dwóch dni roboczych od daty płatności, Kursant traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszego Regulaminu. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i nie zwalnia Kursanta z zawartych w niej zobowiązań.
   
 4. W przypadku, gdy Kursant otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego ubiega się o kartę pobytu lub wizę, a następnie rezygnuje z kursu, pierwsza rata za kurs nie jest zwracana niezależnie od terminu rezygnacji. W sytuacji, gdy Kursant wpłacił pełną kwotę za kurs, druga rata jest zwracana zgodnie z § 4, pkt 2.
   
 5. Opłata z tytułu rezygnacji z kursu grupowego może zostać anulowana Kursantowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku w siedzibie Varia wraz z uzasadnieniem oraz  dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor Centrum Języka Polskiego Varia w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
   

§ 5 RABATY I ZNIŻKI

 1. Szkoła udziela Kursantom rabatów na podstawia aktualnej karty „rabaty i zniżki” dostępnej na naszej stronie internetowej https://www.kurspolskiego.pl/pl/O_nas/aktualne-promocje


§ 6 REKLAMACJE

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Kursantowi. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.
   
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. W biurze Centrum Języka Polskiego Varia (ul. Michałowskiego 2/3, 31-126 Kraków), w formie pisemnej
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@kurspolskiego.pl
    
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:  
  1. Oznaczenie Kursanta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej)
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji
  3. Oczekiwania Kursanta dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji
    
 4. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia). 
   
 5. Szkoła rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania.
   
 6. Kursant zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
   
 7. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z Kursantem.
   

§ 7 COVID - 19

 1. W przypadku gdy cała grupa musi poddać się kwarantannie ze względu na wykrycie COVID – 19 u któregoś z kursantów lub pracowników Centrum Języka Polskiego Varia zajęcia kursu 3 – tygodniowego zostaną zrealizowane ONLINE w dogodnym dla studentów terminie.
   
 2. W przypadku zarządzenia władz RP o obligatoryjnym zamknięciu szkół, zajęcia kursu 3-tygodniowego zostaną zrealizowane ONLINE w dogodnym dla studentów terminie.
   
 3. W przypadku chęci rezygnacji z kursu w wypadku wystąpienia w/w sytuacji, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.