Regulamin kursów semestralnych

TWORZENIE GRUP, PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.

2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw). Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. 

3. W przypadku gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zostanie zwrócona wpłacona kwota.

4. Gdy po rozpoczęciu kursu liczba uczestników w grupie ulegnie zmniejszeniu (do mniej niż 4 osób) zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub też zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia.

5. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

6. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć do celów marketingowych.

CENA

1. Cena kursu obejmuje:

a) Lekcje języka polskiego
b) Dodatkowe materiały (poza podręcznikiem) wykorzystywane podczas zajęć
c) Test kwalifikacyjny
d) Certyfikat ukończenia kursu
e) Program kulturalny przygotowywany na kursy semestralne (np. konwersacje, warsztaty tematyczne)
f)  Konsultacje metodyczne

2. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie trwania semestru.

3. Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) Pierwszą ratę za kurs należy wpłacić przy zgłoszeniu.
b) Pozostałą sumę należy wpłacić zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej www.kurspolskiego.pl pod zakładką "Kursy semestralne".

4. Dla Kursantów dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.

5. Płatności można dokonać w gotówce lub przelewem na konto:

Konto walutowe (EURO):
VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego.
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa 
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto złotówkowe (PLN):
VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego.
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

6. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe.

NIEOBECNOŚCI

1. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.

2. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły (choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), Szkoła organizuje zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.

3. Osobom, które nie zaliczyły semestru Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

REZYGNACJA Z KURSU

1. W przypadku rezygnacji z kursu do trzech tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

2. W przypadku rezygnacji z kursu w okresie od trzech tygodni przed jego rozpoczęciem do czterech tygodni po rozpoczęciu kursu, Kursant, który wpłacił pełną kwotę za kurs otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty. Pierwsza rata za kurs w tym okresie nie jest zwracana. 

3. W przypadku rezygnacji z kursu po czterech tygodniach od jego rozpoczęcia opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.

4. W przypadku gdy Kursant otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego ubiega się o kartę pobytu lub wizę, a następnie rezygnuje z kursu, pierwsza rata za kurs nie jest zwracana niezależnie od terminu rezygnacji. W sytuacji gdy Kursant wpłacił pełną kwotę za kurs, druga rata jest zwracana zgodnie z punktem 2.