Regulamin kursów semestralnych

§ 1 TWORZENIE GRUP, PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.
   
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i/lub odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem - z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw, osób kontynuujących naukę w Szkole Varia, posiadających certyfikat ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowy dyplom językowy.
   
 3. Na stronie internetowej  www.kurspolskiego.pl Varia umożliwia Kursantom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania.
   
 4. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb Kursantów. 
   
 5. W kursie mogą brać udział osoby od 15 roku życia.
   
 6. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły Varia oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.
   
 7. Kursy prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów. 
   
 8. Liczebność grupy wynosi od 4 do 12 osób. 
   
 9. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zostanie zwrócona wpłacona kwota.
   
 10. Gdy po rozpoczęciu kursu liczba Kursantów w grupie ulegnie zmniejszeniu (do mniej niż 4 osób) zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia.
   
 11. Dla Kursantów dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.
   
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektora w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
   
 13. Varia wymaga od Kursanta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Kursant nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
   
 14. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
   
 15. W przypadku choroby nauczyciela, awarii technicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności Szkoła organizuje zastępstwo bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.
   
 16. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.
   
 17. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.

 

§ 2 CERTYFIKATY, TESTY, ZAŚWIADCZENIA

 1. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończeniu kursu jest: frekwencja min 60% oraz zaliczenie testu końcowego.
   
 2. Warunkiem przejścia Kursanta na kolejny, wyższy poziom jest: pozytywny wynik testu końcowego (min. 60%), min. 60% frekwencja na zajęciach, regularne przygotowywanie prac domowych, aktywne uczestnictwo na kursie oraz pozytywna opinia nauczyciela o pracy Kursanta na lekcjach i jego postępach w nauce.
   
 3. Kursant, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy, ma prawo przystąpić do testu najpóźniej do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w ramach opłaconego kursu.
   
 4. Na życzenie Kursanta wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego można ubiegać się o kartę pobytu lub wizę.

 

§ 3 CENA

 1. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za semestr nauki w całości lub w ratach, zgodnie z ofertą Szkoły.
   
 2. Opłata za semestr nauki zawiera kwotę wydatków w wysokości 150 zł poniesionych przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu, zwaną opłatą administracyjną.
   
 3. Cena kursu obejmuje:
  1. Lekcje języka polskiego
  2. Dodatkowe materiały (poza podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń) wykorzystywane podczas zajęć
  3. Test kwalifikacyjny
  4. Certyfikat ukończenia kursu
  5. Program kulturalny przygotowywany na kursy semestralne (np. konwersacje, warsztaty tematyczne)
    
 4. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie trwania semestru.
   
 5. Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty. Płatność ratalna nie wpływa na zwiększenie kwoty za kurs.
  1. Pierwszą ratę za kurs należy wpłacić do 2 tygodni po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie następuje do miesiąca przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą sumę należy wpłacić zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej www.kurspolskiego.pl pod zakładką "Kursy semestralne".
  2. W przypadku zgłoszenia na kurs w terminie krótszym niż jeden miesiąc do pięciu dni przed jego rozpoczęciem, należy uiścić pierwsza ratę lub pełną kwotę za kurs do pięciu dni roboczych.
  3. W przypadku zgłoszenia na kurs w terminie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu obowiązuje pełna opłata za kurs.
    
 6. Płatności można dokonać w gotówce lub przelewem na konto:

Konto złotówkowe (PLN):
VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto walutowe (EURO):
VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa 
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

 

7. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe.

 

§ 4 REZYGNACJA Z KURSU

 1. W przypadku chęci wypowiedzenia umowy przez Kursanta po rozpoczęciu kursu wymagana jest pisemna rezygnacja z kursu, po czym dokonuje się rozliczenia z Kursantem na zasadach rezygnacji określonych w § 4, pkt 2 niniejszego Regulaminu.
   
 2. Zasady rezygnacji z kursu:
  1. W przypadku rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty administracyjne
    (150 zł). 
  2. W przypadku rezygnacji z kursu w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem do dnia rozpoczęcia kursu Kursant, który wpłacił pełną kwotę za kurs otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty.
  3. W przypadku rezygnacji z kursu po dwóch dniach od rozpoczęcia kursu opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.
  4. Kursantowi, który ubiegał się o wizę lub kartę pobytu i otrzymał od szkoły stosowne zaświadczenie nie przysługuje zwrot pierwszej raty niezależnie od terminu rezygnacji z kursu.
 3. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do tygodnia od daty płatności, Kursant traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszego Regulaminu. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i nie zwalnia Kursanta z zawartych w niej zobowiązań.

  4.    Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu, w przypadku gdy Kursant ubiegał się, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa o wizę lub kartę pobytu, rezygnacja z kursu w którymkolwiek terminie przed jego rozpoczęciem nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej pierwszej raty za kurs. W sytuacji, gdy Kursant wpłacił pełną kwotę za kurs, druga rata jest zwracana zgodnie z § 4, pkt 2.

§ 5 RABATY I ZNIŻKI

 1. Szkoła udziela Kursantom rabatów na podstawia aktualnych promocji – dostępne na stronie internetowej pod zakładką https://www.kurspolskiego.pl/pl/O_nas/aktualne-promocje

 

§ 6 REKLAMACJE

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Kursantowi. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.
   
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. W biurze Centrum Języka Polskiego Varia (ul. Michałowskiego 2/3, 31-126, Kraków), w formie pisemnej
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@kurspolskiego.pl
    
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: 
  1. ​Oznaczenie Kursanta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji
  3. Oczekiwania Kursanta dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji
    
 4. Reklamacje należy składać w terminie siedmiu (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia). 
   
 5. Szkoła rozpatruje reklamacje w terminie siedmiu (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania.
   
 6. Kursant zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
   
 7. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z Kursantem.

 

§ 7 COVID - 19

1.    Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w przypadku konieczności poddania całej grupy kwarantannie, Kursant wyraża zgodę na przerwę w zajęciach na czas kwarantanny. Zajęcia, które się nie odbyły zostaną zrealizowane w dogodnym dla studentów terminie

2.    Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Kursant wyraża zgodę na zmianę formy przeprowadzenia kursu ze stacjonarnej na zdalną (online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem kursu bądź w jego trakcie dojdzie do zwiększenia zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2  lub też pojawią się nowe ograniczenia lub wytyczne administracji rządowej, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały przeprowadzenie kursu w formie stacjonarnej.

3.    O zmianie formy prowadzenia kursu lub przerwie w prowadzeniu zajęć Kursant zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

4.    Prowadzenie kursu w formie zdalnej (online), stanowi prawidłowe wykonanie umowy i nie jest podstawą do wystąpienia przez Kursanta z wnioskiem o zwrot lub obniżenie opłaty za kurs.