Regulamin kursów wakacyjnych

§1 TWORZENIE GRUP, PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.
   
 2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i/lub odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem - z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw, osób kontynuujących naukę w Szkole Varia, posiadających certyfikat ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowy dyplom językowy.
   
 3. Na stronie internetowej  www.kurspolskiego.pl Varia umożliwia Kursantom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania.
   
 4. Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników. 
   
 5. Zmiana poziomu kursu na wyższy lub niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły Varia oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.
   
 6. Kursy prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach, przez wykwalifikowanych lektorów. 
   
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektora w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
   
 8. Varia wymaga od Kursanta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Kursant nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
   
 9. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
   
 10. W przypadku choroby nauczyciela, awarii technicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności Szkoła organizuje zastępstwo bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.
   
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim.
   
 12. W kursie mogą brać udział osoby od 15 roku życia.    
   
 13. Liczebność grupy wynosi od 4 do 12 osób. 
   
 14. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.

 

§2 CENA, ILOŚĆ LEKCJI, ORGANIZACJA PIERWSZEGO DNIA KURSU

 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs w całości lub w ratach, zgodnie z ofertą Szkoły.
   
 2. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie trwania kursu.
 3. Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty. Płatność ratalna nie wpływa na zwiększenie kwoty za kurs:
  1. Pierwszą ratę za kurs w wysokości 550 pln/140 Euro należy wpłacić do trzech dni roboczych po wypełnieniu zgłoszenia, nie później jednak niż pierwszego dnia kursu.
  2. Pozostałą sumę należy wpłacić zgodnie z terminami podanymi na stronie internetowej www.kurspolskiego.pl pod zakładką https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kursy_polskiego/intensywne-kursy-wakacyjne
    
 4. Płatności można dokonać w gotówce lub przelewem na konto:

Konto złotówkowe (PLN):

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto walutowe (EURO):

VARIA Centrum Języka Polskiego Sp. z o.o. dawniej VARIA s.c. Centrum Języka Polskiego Katarzyna Hoffmann Aneta Kawa
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

 1. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe.
   
 2. Cena kursu obejmuje:
  1. 4 lekcje codziennie od poniedziałku do piątku (9.30 - 12.45, w tym 15 minut przerwy)*
  2. Materiały lekcyjne
  3. Test kwalifikacyjny
  4. Certyfikat, ocena postępów
  5. Program kulturalny (m.in. impreza powitalna i warsztat z języka polskiego)

*Liczba jednostek lekcyjnych zależy od ilości osób w grupie: 

 1. 4 do 12 osób w grupie - 20 jednostek lekcyjnych w tygodniu (4 lekcje dziennie)
 2. 2 do 3 osób w grupie - 15 jednostek lekcyjnych w tygodniu (3 lekcje dziennie)

Pierwszego dnia kursu grupa początkująca rozpoczyna lekcje o godz. 10.00, natomiast osoby, które uczyły się już języka polskiego zdają ustny lub/i pisemny test kwalifikacyjny, na podstawie którego zostaną przydzielone do odpowiednich grup. Zajęcia dla tych osób rozpoczynają się następnego dnia. Podział na grupy zostanie ogłoszony w poniedziałek, pierwszego dnia kursu, podczas wieczornej imprezy powitalnej.

 1. Dla Kursantów dołączających do grup w czasie trwania kursu ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.
   

§3 CERTYFIKATY, TESTY, ZAŚWIADCZENIA

 1. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu.
   
 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest: pozytywny wynik testu końcowego (60%) oraz min. 60% frekwencja na zajęciach.
   
 3. Warunkiem przejścia Kursanta na kolejny, wyższy poziom jest: pozytywny wynik testu końcowego (60%), regularne przygotowywanie prac domowych, zaliczenie testów przeprowadzanych na lekcjach, min. 60% frekwencja na zajęciach, aktywne uczestnictwo na kursie oraz pozytywna opinia nauczyciela o pracy Kursanta na lekcjach i jego postępach w nauce.
   
 4. Na życzenie Kursanta wystawiamy zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego można ubiegać się o kartę pobytu lub wizę.

 

§4 REZYGNACJA Z KURSU

 1. W przypadku chęci wypowiedzenia umowy przez uczestnika wymagana jest pisemna rezygnacja z kursu, po czym dokonuje się rozliczenia z Kursantem na zasadach rezygnacji określonych w §4, p. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady rezygnacji z kursu:
  1. W przypadku rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem Kursant otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty administracyjne (150 pln).
  2. W przypadku rezygnacji z kursu w okresie mniejszym niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem do dwóch dni przed rozpoczęciem kursu Kursant, który wpłacił pełną kwotę za kurs otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty pierwszej raty  (550 pln)
  3. W przypadku rezygnacji z kursu po pierwszym dniu od jego rozpoczęcia opłaty wniesione za kurs nie są zwracane.
  4. Kursantowi, który ubiegał się o wizę lub kartę pobytu i otrzymał od szkoły stosowne zaświadczenie nie przysługuje zwrot pierwszej raty (550 pln) niezależnie od terminu rezygnacji z kursu.
 3. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty do dwóch dni roboczych od daty płatności, Kursant traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszego Regulaminu. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy i nie zwalnia Kursanta z zawartych w niej zobowiązań.
   
 4. W przypadku, gdy Kursant otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, na podstawie którego ubiega się o kartę pobytu lub wizę, a następnie rezygnuje z kursu, pierwsza rata za kurs nie jest zwracana niezależnie od terminu rezygnacji. W sytuacji, gdy Kursant wpłacił pełną kwotę za kurs, druga rata jest zwracana, o ile Kursant zgłosi rezygnację w formie pisemnej nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem kursu.

 

§5 RABATY I ZNIŻKI

 1. Szkoła udziela Kursantom rabatów na podstawia aktualnej karty „Rabaty i zniżki” dostępnej na naszej stronie internetowej https://www.kurspolskiego.pl/pl/O_nas/aktualne-promocje

 

§6 REKLAMACJE

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Kursantowi. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.
 2. Reklamacje mogą być składane:
  1. W biurze Centrum Języka Polskiego Varia (ul. Michałowskiego 2/3, 31-126 Kraków), w formie pisemnej
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@kurspolskiego.pl
    
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: 
  1. Oznaczenie Kursanta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej)
  2. Opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji
  3. Oczekiwania Kursanta dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji
    
 4. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia). 
   
 5. Szkoła rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania.
   
 6. Kursant zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
   
 7. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z Kursantem.

 

§7 UBEZPIECZENIE

 1. Przed przybyciem do Polski należy wykupić ubezpieczenie turystyczne i zdrowotne obowiązujące w Polsce. 

 

§8 ZAKWATEROWANIE - CENA, WARUNKI REZYGNACJI

 1. Na czas trwania kursu Szkoła może zorganizować zakwaterowanie.
   
 2. Cena za zakwaterowanie uzależniona jest od długości pobytu i rodzaju zakwaterowania. Odpowiednia kwota doliczana jest do ceny kursu.
   
 3. Na stronie internetowej, w zakładce https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kursy_polskiego/intensywne-kursy-wakacyjne?t=27 podane ceny dotyczą zakwaterowania obejmującego 13 noclegów od niedzieli (dzień przed rozpoczęciem kursu) do soboty (dzień po zakończeniu kursu). Istnieje również możliwość zarezerwowania zakwaterowania na niestandardowy okres trwania kursu (np. jeden tydzień).
   
 4. Cena za zakwaterowanie nie zawiera posiłków.
   
 5. Przy rezerwacji zakwaterowania pobierana jest zaliczka w wysokości 50% ceny za wybraną opcję zakwaterowania. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, zaliczka ta nie jest zwracana. Pozostałą kwotę należy uiścić do tygodnia przed rozpoczęciem kursu.
   
 6. W przypadku rezerwacji zakwaterowania w okresie mniejszym niż jeden tydzień przed planowanym przyjazdem należy wpłacić całą kwotę za zakwaterowanie.
   
 7. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania do tygodnia przed planowanym przyjazdem, Kursant, który wpłacił pełną kwotę za zakwaterowanie, otrzymuje zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
   
 8. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania w okresie mniejszym niż jeden tydzień przed planowanym przyjazdem opłaty wniesione za zakwaterowanie nie są zwracane.