Regulamin kursów wakacyjnych

TWORZENIE GRUP,  PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.

2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw). Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników.

3. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

4. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy uprzejmie o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych. 

6. Szkoła zastrzega sobie prawo  do wykorzystywania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć do celów marketingowych.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia kursanta niezwiązane z prowadzonymi zajęciami.  

8. Kursant, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.  

9. W kursie mogą brać udział osoby dorosłe oraz młodzież w wieku od 15 lat.    

10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie i/lub w programie kulturalnym.

CENA

1. Cena kursu obejmuje:

a) Lekcje języka polskiego
b) Materiały wykorzystywane podczas zajęć
c) Test kwalifikacyjny
d) Certyfikat ukończenia kursu
e) Program kulturalny przygotowywany na kursy wakacyjne (impreza powitalna i warsztat z języka polskiego)

2. Ceną nie objęte są: koszty przejazdu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty bankowe.

3. Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) Pierwszą ratę za kurs w wysokości 100 Euro (za każde dwa tygodnie kursu) należy wpłacić przy zgłoszeniu.
b) Pozostałą sumę można również przelać na konto lub wpłacić w Szkole pierwszego dnia kursu.

4. Płatności można dokonać w gotówce lub przelewem na konto:

Konto walutowe (EURO):
VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego.
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa 
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto złotówkowe (PLN):
VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego.
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

5. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe. 

NIEOBECNOŚCI

1. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły (choroba Lektora, awaria techniczna i inne), Szkoła organizuje zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.

2. Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. 

REZYGNACJA

1. Przy zapisie na kurs pobierana jest pierwsza rata za kurs, która w razie rezygnacji nie jest zwracana.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem istnieje możliwość wzięcia udziału w późniejszym kursie lub zgłoszenia na swoje miejsce innej osoby. Wówczas Kursant nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją z kursu.

3. W razie rezygnacji z kursu już po jego rozpoczęciu całość wpłaconej sumy nie podlega zwrotowi. 

UBEZPIECZENIE

1. Przed przybyciem do Polski należy wykupić ubezpieczenie turystyczne i zdrowotne obowiązujące w Polsce. 

JEDNOSTKI LEKCYJNE

1. Liczba jednostek lekcyjnych zależy od ilości osób w grupie: 

  • 5 do 11 osób w grupie - 20 jednostek lekcyjnych* w tygodniu (4 lekcje dziennie)
  • 3 do 4 osób w grupie - 15 jednostek lekcyjnych w tygodniu (3 lekcje dziennie)

*Jedna jednostka lekcyjna trwa 45 minut

ZAKWATEROWANIE

1. Na czas trwania kursu szkoła może zorganizować zakwaterowanie.

2. Cena za zakwaterowanie uzależniona jest od długości pobytu i rodzaju zakwaterowania. Odpowiednia kwota doliczana jest do ceny kursu.

3. Na stronie internetowej, w zakładce https://www.kurspolskiego.pl/pl/Kursy_polskiego/intensywne-kursy-wakacyjne?t=27 podane ceny dotyczą zakwaterowania obejmującego 13 noclegów od niedzieli (dzień przed rozpoczęciem kursu) do soboty (dzień po zakończeniu kursu). Istnieje również możliwość zarezerwowania zakwaterowania na niestandardowy okres trwania kursu (np. jeden tydzień).

4. Cena za zakwaterowanie nie zawiera posiłków.