Regulamin kursów wakacyjnych

TWORZENIE GRUP,  PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Kursantem Umowy.

2. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Kursanta jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw). Grupy są tworzone z uwzględnieniem doświadczeń językowych, wieku i indywidualnych potrzeb uczestników.

3. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu kwalifikuje do uczestnictwa w kursie o wyższym stopniu zaawansowania.

4. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy uprzejmie o kontakt ze swoim Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych. 

6. Szkoła zastrzega sobie prawo  do wykorzystywania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć do celów marketingowych.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia kursanta niezwiązane z prowadzonymi zajęciami.  

8. Kursant, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.  

9. W kursie mogą brać udział osoby dorosłe oraz młodzież w wieku od 16 lat.    

10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie i/lub w programie kulturalnym.

CENA

1. Całościowa cena kursu obejmuje:

a) Lekcje języka polskiego
b) Materiały wykorzystywane podczas zajęć
c) Test kwalifikacyjny
d) Certyfikat ukończenia kursu
e) Program kulturalny przygotowywany na kursy wakacyjne
f) Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
g) Opiekę organizatora.

2. Ceną nie objęte są: koszty przejazdu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty bankowe.

3. Należność za kurs uiszcza się z góry. Istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

a) Pierwszą ratę za kurs w wysokości 150 Euro (za każde dwa tygodnie kursu) należy wpłacić przy zgłoszeniu.
b) Pozostałą sumę można również przelać na konto lub wpłacić w Szkole pierwszego dnia kursu.

4. Płatności można dokonać w gotówce lub przelewem na konto:

Konto walutowe (EURO):
VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego.
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa 
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: PL 70 1140 2017 0000 4012 0038 5708
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Konto złotówkowe (PLN):
VARIA s.c.-Centrum Języka Polskiego.
Katarzyna Hoffmann, Aneta Kawa
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków

Nazwa banku: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
Adres banku: Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

IBAN/Numer konta: 51 1140 2017 0000 4102 0546 3403
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

5. Kursant ponosi wszystkie opłaty bankowe. 

NIEOBECNOŚCI

1. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły (choroba  Lektora, awaria techniczna i inne), Szkoła organizuje zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Kursantom termin.

2. Osobom, które nie zaliczyły kursu Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Kursanta  może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. 

REZYGNACJA

1. Przy zapisie na kurs pobierana jest pierwsza rata za kurs, która w razie rezygnacji nie jest zwracana.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu do dwóch tygodni przed jego rozpoczęciem istnieje możliwość wzięcia udziału w późniejszym kursie lub zgłoszenia na swoje miejsce innej osoby. Wówczas Kursant nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją z kursu.

3. W razie rezygnacji z kursu już po jego rozpoczęciu całość wpłaconej sumy nie podlega zwrotowi. 

UBEZPIECZENIE

1. Przed przybyciem do Polski należy wykupić ubezpieczenie turystyczne i zdrowotne obowiązujące w Polsce. 

JEDNOSTKI LEKCYJNE

1. Liczba jednostek lekcyjnych zależy od ilości osób w grupie: 

  • 5 do 11 osób w grupie - 20 jednostek lekcyjnych* w tygodniu (4 lekcje dziennie)
  • 3 do 4 osób w grupie - 15 jednostek lekcyjnych w tygodniu (3 lekcje dziennie)

*Jedna jednostka lekcyjna trwa 45 minut